Enerji Verimliliği Kanunu (ÖZET)

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Resmi gazetenin 2.05.2007 tarih ve 26510 sayısı ile
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 10 Yıllık bir geçiş dönemi sunar. Özellikle Kanunun yayımlandığı
tarihten sonraki yapılacak binalarda uygulama zorunluluğu bulunmaktadır.
5627 sayılı Kanuna istinaden Resmi Gazetenin 05.08.2007 tarih ve 27075 sayısı ile
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Yayımlanmıştır.
“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının
etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması ve
çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim
sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri
içeren belgedir.
Binalar için tahmini ısı kaybı bölgeleri ve ( %) yüzdeleri

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi;
Yeni binalarda; 01.01.2011 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiştir. Ancak Mevcut binalar
(Yapı Kullanma izni almış) ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji
Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde (02.05.2017 tarihine kadar ) Enerji Kimlik
Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.
Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalara yönelik düzenlenmesi
gerekmektedir.

 • Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,
 • Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,
 • Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,
 • Seralar, Atölyeler, Depolar
 • Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo,
  ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,
 • Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat
  Teşkilatı Müsteşarlığı binaları.
   Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir. Bu
  sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.
   Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından
  hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin
  ayrılmaz bir parçasıdır.
   Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya
  enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde
  asılı bulundurulur.
   Ayrıca; bina ve bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, mal sahibi
  tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir.
   Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik
  herhangi bir uygulama yapılması halinde, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde bir yıl içinde
  yenilenir.
   Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe
  bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm için ayrı ayrı düzenlenebilir.
   Enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesinden, Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye
  yetkili kuruluşun ilgili personeli ve yetkili kuruluş adına kuruluşun sahibi veya yöneticisi
  müteselsilen sorumludur.
   Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve
  işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.

Aklınızda ne tür bir proje var?

Aşağıdaki hizmet konularından birini seçerek devam edin

Ses Yalıtım Uygulamaları

Lütfen ihtiyacınız olan hizmeti seçin

Dış Cephe Kaplama Uygulamaları

Lütfen ihtiyacınız olan hizmeti seçin

Su Yalıtımı Uygulamaları

Lütfen ihtiyacınız olan hizmeti seçin

Isı Yalıtım Uygulamaları

Lütfen ihtiyacınız olan hizmeti seçin

Çatı Kaplama ve Yalıtım Uygulamaları

Lütfen ihtiyacınız olan hizmeti seçin

Zemin ve İç Duvar Yalıtım Uygulamaları

Lütfen ihtiyacınız olan hizmeti seçin

Sizi Tanıyalım

Sizinle iletişime geçebilmemiz için gerekli bilgileri sağlayabilir misiniz?

Tüm yalıtım projelerinde %20 indirim ve 36 aya varan vade seçenekleri için son günler